19 داریوش قره زاد (متولد 1355) سایر آثار
چهاردهمین حراج تهران حراج مرداد 1400
سایر آثار
  • نام هنرمند: داریوش قره زاد (متولد 1355)
نام اثر : بدون عنوان

امضاء: «قره زاد 2011» (روی هر لت)
رنگ روغن و اکریلیک روی بوم
دولته‌ای، لت راست 184.5×144، لت چپ 80×144، در مجموع 264.5×144 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1390


برآورد قیمت : 1200 - 800 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 80,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : بدون عنوان

امضاء: «قره زاد 2011» (روی هر لت)
رنگ روغن و اکریلیک روی بوم
دولته‌ای، لت راست 184.5×144، لت چپ 80×144، در مجموع 264.5×144 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1390

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 19 از داریوش قره زاد به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.