102 عذرا عقیقی بخشایشی (متولد 1347) سایر آثار
ششمین حراج تهران حراج دی 1395
سایر آثار
  • نام هنرمند: عذرا عقیقی بخشایشی (متولد 1347)
نام اثر :

امضاء: «عقیقی» (پایین چپ)
مرکب و رنگ‌روغن روی بوم
207×117 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1394


برآورد قیمت : 400 - 300 میلیون ریال

اطلاعات اثر

نام اثر :

امضاء: «عقیقی» (پایین چپ)
مرکب و رنگ‌روغن روی بوم
207×117 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1394

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 102 از عذرا عقیقی بخشایشی به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.