122 عذرا عقیقی بخشایشی (متولد 1347) سایر آثار
اولین حراج تهران حراج خرداد 1391
سایر آثار
  • نام هنرمند: عذرا عقیقی بخشایشی (متولد 1347)
نام اثر : شوق پرواز

امضاء: «عقیقی» فارسی (پایین چپ)
رنگ روغن روی بوم
200×120 سانتی متر
تاریخ اثر:1389


برآورد قیمت : 120 - 80 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 13,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : شوق پرواز

امضاء: «عقیقی» فارسی (پایین چپ)
رنگ روغن روی بوم
200×120 سانتی متر
تاریخ اثر:1389

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 122 از عذرا عقیقی بخشایشی به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.