2 عذرا عقیقی بخشایشی (متولد 1347) سایر آثار
دهمین حراج تهران حراج دی 1397
سایر آثار
  • نام هنرمند: عذرا عقیقی بخشایشی (متولد 1347)
نام اثر : بدون عنوان

امضاء: «عقیقی» (پایین وسط)
مرکب روی بوم
200×200 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1392


برآورد قیمت : 1,200 - 800 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 280,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : بدون عنوان

امضاء: «عقیقی» (پایین وسط)
مرکب روی بوم
200×200 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1392

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 2 از عذرا عقیقی بخشایشی به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.