1 عذرا عقیقی بخشایشی (1347) سایر آثار
دومین حراج تهران حراج خرداد 1392
سایر آثار
  • نام هنرمند: عذرا عقیقی بخشایشی (1347)
نام اثر : نیست جز او

امضاء : «عقیقی» فارسی (وسط چپ)
رنگ روغن روی بوم
200×110 سانتی متر
تاریخ اثر: 1391


برآورد قیمت : 160 - 120 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 18,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : نیست جز او

امضاء : «عقیقی» فارسی (وسط چپ)
رنگ روغن روی بوم
200×110 سانتی متر
تاریخ اثر: 1391

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 1 از عذرا عقیقی بخشایشی به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.