118 طاهره صمدی‌طاری (متولد 1360) سایر آثار
ششمین حراج تهران حراج دی 1395
سایر آثار
  • نام هنرمند: طاهره صمدی‌طاری (متولد 1360)
نام اثر : از مجموعه نیروهای پنهان

امضاء: «طاهره صمدی طاری 1395 Tahereh Samadi Tari 2016» (پشت اثر)
رنگ‌روغن روی بوم
دو لته‌ای، ابعاد متنوع، در مجموع 230×190 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1395


برآورد قیمت : 250 - 200 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 46,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : از مجموعه نیروهای پنهان

امضاء: «طاهره صمدی طاری 1395 Tahereh Samadi Tari 2016» (پشت اثر)
رنگ‌روغن روی بوم
دو لته‌ای، ابعاد متنوع، در مجموع 230×190 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1395

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 118 از طاهره صمدی‌طاری به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.