103 طاهره صمدی طاری (متولد 1360) سایر آثار
اولین حراج تهران حراج خرداد 1391
سایر آثار
  • نام هنرمند: طاهره صمدی طاری (متولد 1360)
نام اثر : از مجموعه مقصد نامعلوم

امضاء: «Tahereh Samadi Tari» انگلیسی (پایین چپ)
رنگ روغن روی بوم
200×140سانتی متر
تاریخ اثر:1389


برآورد قیمت : 120 - 80 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 16,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : از مجموعه مقصد نامعلوم

امضاء: «Tahereh Samadi Tari» انگلیسی (پایین چپ)
رنگ روغن روی بوم
200×140سانتی متر
تاریخ اثر:1389

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 103 از طاهره صمدی طاری به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.