60 طاهره صمدی‌طاری (متولد 1360) سایر آثار
دهمین حراج تهران حراج دی 1397
سایر آثار
  • نام هنرمند: طاهره صمدی‌طاری (متولد 1360)
نام اثر : از مجموعه بی‌ثباتی

امضاء: «Tahereh Samadi Tari 2018» (پایین چپ)
رنگ‌روغن روی بوم
200×140 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1397


برآورد قیمت : 600 - 400 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 65,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : از مجموعه بی‌ثباتی

امضاء: «Tahereh Samadi Tari 2018» (پایین چپ)
رنگ‌روغن روی بوم
200×140 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1397

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 60 از طاهره صمدی‌طاری به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.