93 طاهره صمدی طاری (متولد 1360) سایر آثار
بیستمین حراج تهران حراج تیر 1403
سایر آثار
  • نام هنرمند: طاهره صمدی طاری (متولد 1360)
نام اثر : بدون‌عنوان از مجموعه دروازه زمان
امضا: «طاهره صمدی طاری» (پایین راست)
رنگ روغن روی بوم
دو لته‌ای، لت راست 120×140، لت چپ 250×140، در مجموع 370×140 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1403

برآورد قیمت : 600 - 400 میلیون تومان

رقم برنده مزایده: 600,000,000 تومان

رقم نهایی فروش: 660,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : بدون‌عنوان از مجموعه دروازه زمان امضا: «طاهره صمدی طاری» (پایین راست) رنگ روغن روی بوم دو لته‌ای، لت راست 120×140، لت چپ 250×140، در مجموع 370×140 سانتیمتر تاریخ اثر: 1403
شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 93 از طاهره صمدی طاری به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.