38 طاهره صمدی طاری (1360) سایر آثار
دومین حراج تهران حراج خرداد 1392
سایر آثار
  • نام هنرمند: طاهره صمدی طاری (1360)
نام اثر : همهمه از مجموعه مقصد نامعلوم

امضاء : «Tahereh samadi Tari 2012» انگلیسی (پایین چپ)
رنگ روغن روی بوم
200×140 سانتی متر
تاریخ اثر:1391


برآورد قیمت : 200 - 150 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 24,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : همهمه از مجموعه مقصد نامعلوم

امضاء : «Tahereh samadi Tari 2012» انگلیسی (پایین چپ)
رنگ روغن روی بوم
200×140 سانتی متر
تاریخ اثر:1391

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 38 از طاهره صمدی طاری به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.