115 طاهره صمدی‌طاری (متولد 1360) سایر آثار
شانزدهمین حراج تهران حراج تیر 1401
سایر آثار
  • نام هنرمند: طاهره صمدی‌طاری (متولد 1360)
نام اثر : گذر از رویا

امضاء: «طاهره صمدی طاری 1401-2022» (پایین راست)
رنگ‌روغن روی بوم
219×140 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1401


برآورد قیمت : 2000 - 1500 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 240,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : گذر از رویا

امضاء: «طاهره صمدی طاری 1401-2022» (پایین راست)
رنگ‌روغن روی بوم
219×140 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1401

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 115 از طاهره صمدی‌طاری به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.