53 ایرج اسکندری (متولد 1335) سایر آثار
دهمین حراج تهران حراج دی 1397
سایر آثار
  • نام هنرمند: ایرج اسکندری (متولد 1335)
نام اثر : خسرو و شیرین

امضاء: «ایرج اسکندری 96» (پایین چپ روی هر لت)
ترکیب‌مواد روی تخته
دولته‌ای، هر لت 100×149 سانتیمتر، در مجموع 200×149 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1396


برآورد قیمت : 350 - 250 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 46,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : خسرو و شیرین

امضاء: «ایرج اسکندری 96» (پایین چپ روی هر لت)
ترکیب‌مواد روی تخته
دولته‌ای، هر لت 100×149 سانتیمتر، در مجموع 200×149 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1396

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 53 از ایرج اسکندری به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.