112 رضوان صادق‌زاده (متولد 1343) سایر آثار
دوازدهمین حراج تهران حراج دی 1398
سایر آثار
  • نام هنرمند: رضوان صادق‌زاده (متولد 1343)
نام اثر : دوباره جنگ، هرگز

رنگ‌روغن روی بوم
250×150 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1398


برآورد قیمت : 700 - 500 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 110,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : دوباره جنگ، هرگز

رنگ‌روغن روی بوم
250×150 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1398

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 112 از رضوان صادق‌زاده به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.