13 رضوان صادق زاده (متولد 1343) سایر آثار
هشتمین حراج تهران حراج دی 1396
سایر آثار
  • نام هنرمند: رضوان صادق زاده (متولد 1343)
نام اثر : بدون عنوان از مجموعه دیوار

امضاء: «صادق زاده 95» (پایین چپ)
رنگ روغن روی بوم
180×180 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1395


برآورد قیمت : 250 - 200 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 34,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : بدون عنوان از مجموعه دیوار

امضاء: «صادق زاده 95» (پایین چپ)
رنگ روغن روی بوم
180×180 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1395

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 13 از رضوان صادق زاده به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.