62 میترا کاویان (متولد 1342) سایر آثار
سیزدهمین حراج تهران حراج دی 1399
سایر آثار
  • نام هنرمند: میترا کاویان (متولد 1342)
نام اثر : اندرونی از مجموعه شکارگاه

امضاء: «میترا کاویان 99 KAVIAN 2020» (پایین چپ)
ترکیب مواد روی بوم
180×150 سانتیمتر
 تاریخ اثر: 1399


برآورد قیمت : 700 - 500 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 240,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : اندرونی از مجموعه شکارگاه

امضاء: «میترا کاویان 99 KAVIAN 2020» (پایین چپ)
ترکیب مواد روی بوم
180×150 سانتیمتر
 تاریخ اثر: 1399

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 62 از میترا کاویان به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.