78 محمدعلی ترقی‌جاه (1389 – 1322) سایر آثار
هفدهمین حراج تهران حراج تیر 1402
سایر آثار
  • نام هنرمند: محمدعلی ترقی‌جاه (1389 – 1322)
نام اثر : بدون‌عنوان

امضاء: «ترقی جاه M.A.Taraghijah » (پایین راست)
رنگ‌روغن روی بوم
97×70 سانتیمتر
تاریخ اثر: دهه 1380


برآورد قیمت : 15000 - 10000 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 1,700,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : بدون‌عنوان

امضاء: «ترقی جاه M.A.Taraghijah » (پایین راست)
رنگ‌روغن روی بوم
97×70 سانتیمتر
تاریخ اثر: دهه 1380

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 78 از محمدعلی ترقی‌جاه به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.