74 محمدعلی ترقی جاه (1389-1322) سایر آثار
ششمین حراج تهران حراج دی 1395
سایر آثار
  • نام هنرمند: محمدعلی ترقی جاه (1389-1322)
نام اثر : ذوالجناح

امضاء: «ترقی جاه M.A.Taraghijah » (پایین چپ)
ترکیب مواد روی بوم
200×150 سانتی‌متر
تاریخ اثر: دهه 70


برآورد قیمت : 1,200 - 800 میلیون ریال

اطلاعات اثر

نام اثر : ذوالجناح

امضاء: «ترقی جاه M.A.Taraghijah » (پایین چپ)
ترکیب مواد روی بوم
200×150 سانتی‌متر
تاریخ اثر: دهه 70

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 74 از محمدعلی ترقی‌جاه به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.