118 پرویز تناولی (متولد 1316) سایر آثار
اولین حراج تهران حراج خرداد 1391
سایر آثار
  • نام هنرمند: پرویز تناولی (متولد 1316)
نام اثر : دیوار و سه هیچ

امضاء: «Parviz 09» انگلیسی (روی پایه)
برنز
11/5×25×52/5 سانتی متر
تاریخ اثر:1378
شماره 4 از تعداد 5 نسخه


برآورد قیمت : 800 - 600 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 116,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : دیوار و سه هیچ

امضاء: «Parviz 09» انگلیسی (روی پایه)
برنز
11/5×25×52/5 سانتی متر
تاریخ اثر:1378
شماره 4 از تعداد 5 نسخه

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 118 از پرویز تناولی به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.