151 پرویز تناولی (متولد 1316) سایر آثار
اولین حراج تهران حراج خرداد 1391
سایر آثار
  • نام هنرمند: پرویز تناولی (متولد 1316)
نام اثر : شاعر و استخوان شیر

امضاء: «Parviz 08» انگلیسی (روی پایه)
برنز
17×19×38 سانتی متر
تاریخ اثر:1386
تک نسخه


برآورد قیمت : 900 - 700 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 90,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : شاعر و استخوان شیر

امضاء: «Parviz 08» انگلیسی (روی پایه)
برنز
17×19×38 سانتی متر
تاریخ اثر:1386
تک نسخه

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 151 از پرویز تناولی به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.