61 پرویز تناولی (1316) سایر آثار
دومین حراج تهران حراج خرداد 1392
سایر آثار
  • نام هنرمند: پرویز تناولی (1316)
نام اثر : هیچ

امضاء: «Parviz 07,10/25» انگلیسی (روی پایه)
فایبرگلاس
24×32×96 سانتی متر
تاریخ اثر: 1386
شماره 10 از تعداد 25 نسخه


برآورد قیمت : 800 - 600 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 100,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : هیچ

امضاء: «Parviz 07,10/25» انگلیسی (روی پایه)
فایبرگلاس
24×32×96 سانتی متر
تاریخ اثر: 1386
شماره 10 از تعداد 25 نسخه

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 61 از پرویز تناولی به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.