44 پرویز تناولی (1316) سایر آثار
دومین حراج تهران حراج خرداد 1392
سایر آثار
  • نام هنرمند: پرویز تناولی (1316)
نام اثر : هیچ

امضاء : «Parviz 05,1/6» انگلیسی(روی پایه)
برنز
25×30×100 سانتی متر
تاریخ اثر:1384
شماره 1 از تعداد 6 نسخه


برآورد قیمت : 3500 - 2500 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 560,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : هیچ

امضاء : «Parviz 05,1/6» انگلیسی(روی پایه)
برنز
25×30×100 سانتی متر
تاریخ اثر:1384
شماره 1 از تعداد 6 نسخه

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 44 از پرویز تناولی به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.