125 محمد احصایی (متولد 1318) سایر آثار
اولین حراج تهران حراج خرداد 1391
سایر آثار
  • نام هنرمند: محمد احصایی (متولد 1318)
نام اثر : ذکر تصویری الله

امضاء: «Ehsai 90» فارسي (پايين چپ) و « Ehsai 2011» انگليسي (وسط)
رنگ روغن روي بوم
142×193 سانتي متر
تاریخ اثر:1390


برآورد قیمت : 1200 - 800 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 120,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : ذکر تصویری الله

امضاء: «Ehsai 90» فارسي (پايين چپ) و « Ehsai 2011» انگليسي (وسط)
رنگ روغن روي بوم
142×193 سانتي متر
تاریخ اثر:1390

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 125 از محمد احصایی به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.