49 محمد احصایی (1318) سایر آثار
دومین حراج تهران حراج خرداد 1392
سایر آثار
  • نام هنرمند: محمد احصایی (1318)
نام اثر : آن

امضاء : «محمد احصایی» فارسی (پایین چپ)
رنگ روغن و ورق طلا روی بوم
163×210 سانتی متر
تاریخ اثر:1388


برآورد قیمت : 3500 - 2500 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 400,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : آن

امضاء : «محمد احصایی» فارسی (پایین چپ)
رنگ روغن و ورق طلا روی بوم
163×210 سانتی متر
تاریخ اثر:1388

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 49 از محمد احصایی به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.