129 عین الدین صادق زاده (متولد 1344) سایر آثار
اولین حراج تهران حراج خرداد 1391
سایر آثار
  • نام هنرمند: عین الدین صادق زاده (متولد 1344)
نام اثر : سر ز پايت برندارم روز و شب

امضاء: «عين الدين صادق زاده» فارسي (پايين راست)
قير و رنگ صنعتي روي بوم
145×90 سانتي متر
تاریخ اثر:1389


برآورد قیمت : 70 - 50 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 11,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : سر ز پايت برندارم روز و شب

امضاء: «عين الدين صادق زاده» فارسي (پايين راست)
قير و رنگ صنعتي روي بوم
145×90 سانتي متر
تاریخ اثر:1389

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 129 از عین الدین صادق زاده به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.