169 صادق تیرافکن (متولد 1344) سایر آثار
اولین حراج تهران حراج خرداد 1391
سایر آثار
  • نام هنرمند: صادق تیرافکن (متولد 1344)
نام اثر : جمعيت کثير شماره 10

کولاژ عکس ديجيتال/ چاپ لامبادا
147×97 سانتي متر
تاریخ اثر:1387
شماره 4 از تعداد 6 نسخه


برآورد قیمت : 100 - 60 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 7,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : جمعيت کثير شماره 10

کولاژ عکس ديجيتال/ چاپ لامبادا
147×97 سانتي متر
تاریخ اثر:1387
شماره 4 از تعداد 6 نسخه

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 169 از صادق تیرافکن به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.