168 قاسم حاجی زاده (متولد 1326) سایر آثار
اولین حراج تهران حراج خرداد 1391
سایر آثار
  • نام هنرمند: قاسم حاجی زاده (متولد 1326)
نام اثر : بدون عنوان از مجموعه خانواده

ترکيب مواد روي کاغذ، نصب روي بوم
43× 64 سانتي متر
تاریخ اثر:1390


برآورد قیمت : 100 - 60 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 9,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : بدون عنوان از مجموعه خانواده

ترکيب مواد روي کاغذ، نصب روي بوم
43× 64 سانتي متر
تاریخ اثر:1390

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 168 از قاسم حاجی زاده به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.