170 منوچهر یکتایی (1398-1299) سایر آثار
اولین حراج تهران حراج خرداد 1391
سایر آثار
  • نام هنرمند: منوچهر یکتایی (1398-1299)
نام اثر :

امضاء: «yektai 58» انگليسي، «تهران» فارسي (پايين چپ)
رنگ روغن روي بوم
100× 90 سانتی متر
تاریخ اثر:1337


برآورد قیمت : 250 - 200 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 40,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر :

امضاء: «yektai 58» انگليسي، «تهران» فارسي (پايين چپ)
رنگ روغن روي بوم
100× 90 سانتی متر
تاریخ اثر:1337

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 170 از منوچهر یکتایی به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.