53 کامبیز صبری (1346) سایر آثار
دومین حراج تهران حراج خرداد 1392
سایر آثار
  • نام هنرمند: کامبیز صبری (1346)
نام اثر : تا به آنجا که به یاد دارم

امضاء: «Kambiz Sabri 2012 Artist proof» انگلیسی (زیر اثر)
فایبرگلاس و پلکسی گلاس
50×118×75 سانتی متر
تاریخ اثر:1391
نسخه هنرمند


برآورد قیمت : 250 - 200 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 36,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : تا به آنجا که به یاد دارم

امضاء: «Kambiz Sabri 2012 Artist proof» انگلیسی (زیر اثر)
فایبرگلاس و پلکسی گلاس
50×118×75 سانتی متر
تاریخ اثر:1391
نسخه هنرمند

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 53 از کامبیز صبری به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.