59 علی شیرازی (1339) سایر آثار
دومین حراج تهران حراج خرداد 1392
سایر آثار
  • نام هنرمند: علی شیرازی (1339)
نام اثر : وصل و هجران

امضاء: «علی شیرازی 1391» فارسی (پایین چپ)
اکریلیک روی بوم
200×200 سانتی متر
تاریخ اثر:1391


برآورد قیمت : 350 - 250 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 75,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : وصل و هجران

امضاء: «علی شیرازی 1391» فارسی (پایین چپ)
اکریلیک روی بوم
200×200 سانتی متر
تاریخ اثر:1391

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 59 از علی شیرازی به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.