82 علی شیرازی (1339) سایر آثار
سومین حراج تهران حراج خرداد 1393
سایر آثار
  • نام هنرمند: علی شیرازی (1339)
نام اثر :

امضاء: «علی شیرازی 1392» (پایین وسط)
اکریلیک روی بوم
200 × 200 سانتی متر
تاریخ اثر: 1392


برآورد قیمت : 400 - 300 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 120,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر :

امضاء: «علی شیرازی 1392» (پایین وسط)
اکریلیک روی بوم
200 × 200 سانتی متر
تاریخ اثر: 1392

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 82 از علی شیرازی به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.