92 واحد خاکدان (متولد 1329) سایر آثار
ششمین حراج تهران حراج دی 1395
سایر آثار
  • نام هنرمند: واحد خاکدان (متولد 1329)
نام اثر : مترسک خندان

امضاء: «Wahed 16» (پایین راست)
رنگ روغن روی بوم
120×160 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1395


برآورد قیمت : 1,200 - 800 میلیون ریال

اطلاعات اثر

نام اثر : مترسک خندان

امضاء: «Wahed 16» (پایین راست)
رنگ روغن روی بوم
120×160 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1395

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 92 از واحد خاکدان به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.