35 واحد خاکدان (1329) سایر آثار
دومین حراج تهران حراج خرداد 1392
سایر آثار
  • نام هنرمند: واحد خاکدان (1329)
نام اثر : معمای سیاه

امضاء : «Wahed 10» انگلیسی (پایین راست)
رنگ روغن روی بوم
120×150 سانتی متر
تاریخ اثر:1389


برآورد قیمت : 400 - 300 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 65,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : معمای سیاه

امضاء : «Wahed 10» انگلیسی (پایین راست)
رنگ روغن روی بوم
120×150 سانتی متر
تاریخ اثر:1389

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 35 از واحد خاکدان به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.