104 واحد خاکدان (متولد 1329) سایر آثار
اولین حراج تهران حراج خرداد 1391
سایر آثار
  • نام هنرمند: واحد خاکدان (متولد 1329)
نام اثر : سقوط شماره 4

امضاء: «wahed-010» انگلیسی (پایین راست)
رنگ روغن روی بوم
118×150 سانتی متر
تاریخ اثر:1388


برآورد قیمت : 200 - 150 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 16,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : سقوط شماره 4

امضاء: «wahed-010» انگلیسی (پایین راست)
رنگ روغن روی بوم
118×150 سانتی متر
تاریخ اثر:1388

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 104 از واحد خاکدان به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.