109 هادی روشن‌ضمیر (متولد 1351) سایر آثار
شانزدهمین حراج تهران حراج تیر 1401
سایر آثار
  • نام هنرمند: هادی روشن‌ضمیر (متولد 1351)
نام اثر : خیال معشوق

امضاء: «HADi 2/2 2020» (روی اثر)
برنز
50×150×77 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1399
شماره 2 از تعداد 2 نسخه


برآورد قیمت : 3000 - 2000 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 300,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : خیال معشوق

امضاء: «HADi 2/2 2020» (روی اثر)
برنز
50×150×77 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1399
شماره 2 از تعداد 2 نسخه

درباره اثر

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 109 از هادی روشن‌ضمیر به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.