117 نصرالله افجه ای (متولد 1312) سایر آثار
اولین حراج تهران حراج خرداد 1391
سایر آثار
  • نام هنرمند: نصرالله افجه ای (متولد 1312)
نام اثر : پر

امضاء: «نصرالله افجه ای» فارسی و «Afjei» انگلیسی (پایین راست)
اکریلیک روی بوم
150×150 سانتی متر
تاریخ اثر: 1389


برآورد قیمت : 800 - 600 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 80,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : پر

امضاء: «نصرالله افجه ای» فارسی و «Afjei» انگلیسی (پایین راست)
اکریلیک روی بوم
150×150 سانتی متر
تاریخ اثر: 1389

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 117 از نصرالله افجه ای به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.