43 نصرالله افجه ای (1312) سایر آثار
دومین حراج تهران حراج خرداد 1392
سایر آثار
  • نام هنرمند: نصرالله افجه ای (1312)
نام اثر : طرّه

امضاء: «نصرالله افجه ای» فارسی (وسط چپ)
اکریلیک روی بوم
120×192 سانتی متر
تاریخ اثر:1390


برآورد قیمت : 1200 - 800 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 190,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : طرّه

امضاء: «نصرالله افجه ای» فارسی (وسط چپ)
اکریلیک روی بوم
120×192 سانتی متر
تاریخ اثر:1390

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 43 از نصرالله افجه ای به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.