152 افشین پیرهاشمی (متولد 1353) سایر آثار
اولین حراج تهران حراج خرداد 1391
سایر آثار
  • نام هنرمند: افشین پیرهاشمی (متولد 1353)
نام اثر : پايان زمان

امضاء: «Afshin Pirhashemi 2011» انگليسي (پايين راست)
رنگ روغن روي بوم
150×200 سانتي متر
تاریخ اثر:1389


برآورد قیمت : 500 - 350 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 65,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : پايان زمان

امضاء: «Afshin Pirhashemi 2011» انگليسي (پايين راست)
رنگ روغن روي بوم
150×200 سانتي متر
تاریخ اثر:1389

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 152 از افشین پیرهاشمی به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.