39 هانیبال الخاص (1389-1309) سایر آثار
دومین حراج تهران حراج خرداد 1392
سایر آثار
  • نام هنرمند: هانیبال الخاص (1389-1309)
نام اثر :

امضاء : «هانیبال الخاص 7/78» فارسی و آشوریک (وسط)
ترکیب مواد روی کاغذ
70×100 سانتی متر
تاریخ اثر:1378


برآورد قیمت : 250 - 200 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 46,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر :

امضاء : «هانیبال الخاص 7/78» فارسی و آشوریک (وسط)
ترکیب مواد روی کاغذ
70×100 سانتی متر
تاریخ اثر:1378

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 39 از هانیبال الخاص به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.