59 قاسم حاجی زاده (1326) سایر آثار
سومین حراج تهران حراج خرداد 1393
سایر آثار
  • نام هنرمند: قاسم حاجی زاده (1326)
نام اثر :

امضاء: «Gh.Hajizadeh 1980» (پایین راست)
رنگ روغن روی بوم
129×155 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1359


برآورد قیمت : 700 - 500 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 140,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر :

امضاء: «Gh.Hajizadeh 1980» (پایین راست)
رنگ روغن روی بوم
129×155 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1359

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 59 از قاسم حاجی زاده به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.