37 قاسم حاجی زاده (1326) سایر آثار
دومین حراج تهران حراج خرداد 1392
سایر آثار
  • نام هنرمند: قاسم حاجی زاده (1326)
نام اثر : ستارخان

امضاء : «GH.HAJiZADEH 1985» انگلیسی (پشت اثر)
ترکیب مواد روی کاغذ کشیده شده روی بوم
81×105 سانتی متر
تاریخ اثر:1364


برآورد قیمت : 350 - 250 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 25,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : ستارخان

امضاء : «GH.HAJiZADEH 1985» انگلیسی (پشت اثر)
ترکیب مواد روی کاغذ کشیده شده روی بوم
81×105 سانتی متر
تاریخ اثر:1364

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 37 از قاسم حاجی زاده به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.