89 قاسم حاجی‌زاده (متولد 1326) سایر آثار
ششمین حراج تهران حراج دی 1395
سایر آثار
  • نام هنرمند: قاسم حاجی‌زاده (متولد 1326)
نام اثر :

امضاء: «حاجی زاده 75» (وسط راست)
رنگ روغن روی بوم
225×133 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1354


برآورد قیمت : 2,000 - 1,500 میلیون ریال

اطلاعات اثر

نام اثر :

امضاء: «حاجی زاده 75» (وسط راست)
رنگ روغن روی بوم
225×133 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1354

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 89 از قاسم حاجی‌زاده به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.