99 ناصر عصار (1390-1307) سایر آثار
چهارمین حراج تهران حراج خرداد 1394
سایر آثار
  • نام هنرمند: ناصر عصار (1390-1307)
نام اثر :

امضاء: «n.assar 61» (پایین چپ)
رنگ‌روغن روی بوم
81×116 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1340


برآورد قیمت : 1,200 - 800 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 145,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر :

امضاء: «n.assar 61» (پایین چپ)
رنگ‌روغن روی بوم
81×116 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1340

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 99 از ناصر عصار به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.