15 مهدی ویشکایی (1385-1299) سایر آثار
پنجمین حراج تهران حراج خرداد 1395
سایر آثار
  • نام هنرمند: مهدی ویشکایی (1385-1299)
نام اثر :

امضاء: «ویشکایی 44» (پایین چپ)
رنگ‌روغن روی بوم
84×94 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1344


برآورد قیمت : 1,500 - 1,000 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 140,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر :

امضاء: «ویشکایی 44» (پایین چپ)
رنگ‌روغن روی بوم
84×94 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1344

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 15 از مهدی ویشکایی به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.