16 مهدی ویشکایی (1385-1299) سایر آثار
سومین حراج تهران حراج خرداد 1393
سایر آثار
  • نام هنرمند: مهدی ویشکایی (1385-1299)
نام اثر :

امضاء: «مهدی ویشکایی 1346» (پایین چپ)
رنگ روغن روی بوم
70×100 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1346


برآورد قیمت : 400 - 300 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 130,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر :

امضاء: «مهدی ویشکایی 1346» (پایین چپ)
رنگ روغن روی بوم
70×100 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1346

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 16 از مهدی ویشکایی به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.