116 کوروش شیشه‌گران (متولد 1324) سایر آثار
ششمین حراج تهران حراج دی 1395
سایر آثار
  • نام هنرمند: کوروش شیشه‌گران (متولد 1324)
نام اثر : تارنواز

امضاء: «شیشه‌گران 94 KOOROSH» (پایین چپ)
اکریلیک روی بوم
160×160 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1394


برآورد قیمت : 3,000 - 2,500 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 340,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : تارنواز

امضاء: «شیشه‌گران 94 KOOROSH» (پایین چپ)
اکریلیک روی بوم
160×160 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1394

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 116 از کوروش شیشه‌گران به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.