27 کوروش شیشه گران (1323) سایر آثار
دومین حراج تهران حراج خرداد 1392
سایر آثار
  • نام هنرمند: کوروش شیشه گران (1323)
نام اثر : پرتره

امضاء : «شیشه گران، Koorosh» فارسی و انگلیسی (پایین چپ)
رنگ روغن روی بوم
133×133 سانتی متر
تاریخ اثر:1370


برآورد قیمت : 1,500 - 1,000 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 220,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : پرتره

امضاء : «شیشه گران، Koorosh» فارسی و انگلیسی (پایین چپ)
رنگ روغن روی بوم
133×133 سانتی متر
تاریخ اثر:1370

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 27 از کوروش شیشه گران به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.