79 لیلی متین‌دفتری (1386-1315) سایر آثار
ششمین حراج تهران حراج دی 1395
سایر آثار
  • نام هنرمند: لیلی متین‌دفتری (1386-1315)
نام اثر :

امضاء: «Leyly 90» (راست وسط)
اکریلیک روی بوم
73×92 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1369


برآورد قیمت : 1,500 - 1,000 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 170,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر :

امضاء: «Leyly 90» (راست وسط)
اکریلیک روی بوم
73×92 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1369

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 79 از Leyly Matin Daftari به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.