45 جعفر روحبخش (1375-1319) سایر آثار
هفتمین حراج تهران حراج تیر 1396
سایر آثار
  • نام هنرمند: جعفر روحبخش (1375-1319)
نام اثر : بدون عنوان

امضاء: (روحبخش 1365 ) (پایین چپ)
رنگ روغن روی بوم
سانتیمتر 100×70
تاریخ اثر: 1365


برآورد قیمت : 2,000-1,500 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 170,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : بدون عنوان

امضاء: (روحبخش 1365 ) (پایین چپ)
رنگ روغن روی بوم
سانتیمتر 100×70
تاریخ اثر: 1365

درباره اثر

آثار جعفر روحبخش را باید با فضای رمزآمیز و شاعران های دریافت
که روح هنر ایرانی در آن حرف اول را م یزند. او از آن دسته
مدرنیس تهای ایرانی است که با شوقی سرشار از انتزاع، جهان
زیسته خود را به تصویر م یکشد. اثر پی شرو، همچون بسیاری از
آثار روحبخش، به روایتی تصویری از تاریخ و فرهنگ ایران بدل
گشته است.
نقاشی پیش رو از آثار شاخص جعفر روحبخش است که در ترکیبی
نیم هانتزاعی و با بهر هگیری از امکانات نقشمای ههای سنتی به ویژه
پرنده توانسته به بیان عمق احساسات هنرمندانه خود بپردازد.
روحبخش که عمری دلبسته هنر شرق و نقشمای ههای ایرانی بود،
در این نقاشی از رن گها و نقوشی بهره گرفته که یادآور نقش و
نگار قال یها و گ لومر غهای قدیمی و سنتی است. گستره بوم با طیف
رن گهای گرم، نشان از شناخت دقیق هنرمند از هنرهای سنتی ایران
و همچنین هنر انتزاعی غربی دارد.
مه مترین دستاورد هنری روحبخش، نا بگرایی در فرم و رسیدن به
زبان شخصی در هنر انتزاعی و ساخت فضاهایی پرابهام و رمزآلود
است. خ طهای پرجنب و جوش، با انبوهی از انرژی، هرلحظه از شکلی
به شکلی در م یآیند و وجهی از بودن در کنار نبودن را شکل م یدهند.
این اثر، نمونه تمام عیاری است از آثار شاخص روحبخش است. او
گستر های منظم، زیبا و انتزاعی را برای چشمان مخاطب گسترده تا لختی
بر آن آرام گیرد و آرامشی را در جهان پرآشوب امروز تجربه کند.

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 45 از جعفر روحبخش به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.