22 جعفر روحبخش (1375-1319) سایر آثار
دومین حراج تهران حراج خرداد 1392
سایر آثار
  • نام هنرمند: جعفر روحبخش (1375-1319)
نام اثر :

امضاء : «ouhbakhsh 94» انگلیسی (پایین راست)
ترکیب مواد روی بوم
76×120 سانتی متر
تاریخ اثر:1373


برآورد قیمت : 600 - 400 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 65,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر :

امضاء : «ouhbakhsh 94» انگلیسی (پایین راست)
ترکیب مواد روی بوم
76×120 سانتی متر
تاریخ اثر:1373

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 22 از جعفر روحبخش به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.