171 جعفر روحبخش (متولد 1375-1319) سایر آثار
اولین حراج تهران حراج خرداد 1391
سایر آثار
  • نام هنرمند: جعفر روحبخش (متولد 1375-1319)
نام اثر :

امضاء: «Rouhbakhsh 94» انگليسي (پايين راست)
رنگ روغن و ورق طلا روي بوم
90×90 سانتي متر
تاریخ اثر:1373


برآورد قیمت : 350 - 250 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 44,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر :

امضاء: «Rouhbakhsh 94» انگليسي (پايين راست)
رنگ روغن و ورق طلا روي بوم
90×90 سانتي متر
تاریخ اثر:1373

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 171 از جعفر روحبخش به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.